Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van door of namens Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca verzorgde consulten dierencommunicatie en hondengedragscoaching online of ter plaatse, (online) trainingen, coachingstrajecten, opleidingen, webinars, seminars en events.

Artikel 1: Definities

(Behandel)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca en de cliënt/ opdrachtgever.

Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca: de opdrachtnemer, de persoon die ofwel telepathisch communiceert met het dier en/of coaching geeft aan dier en/of mens, of cursussen, opleidingen, webinars verzorgd.

Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca staat ingeschreven onder ondernemingsnr: 0716.902.551

Cliënt/ opdrachtgever; de client, eigenaar en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht Bianca Van de Vyver de behandelingsovereenkomst uitvoert; degene die een coaching ondergaat, een cursus of opleiding volgt bij Terug Naar De Essentie/Dierencommincatie Bianca

Patiënt: het door de eigenaar ter behandeling aangeboden dier.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 De tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.2 Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de opdrachtnemer van mening is dat behandeling van de patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft.

3.3 Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een deugdelijke kwaliteit van de consulten, online trainingen, offline trainingen en webinars.

3.5 Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca behoudt zich het recht voor de locatie van een cursus of opleiding te veranderen.

 3.6 Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca behoudt zich het recht voor om in het geval van te weinig inschrijvingen een opleiding, cursus, training of webinar geen doorgang te laten vinden. Deelnemers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst

4.1 De tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten (behandel)overeenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca tot het leveren van een vertaling van telepathische informatie en het geven van coaching, of tot het overbrengen van kennis en het geven van uitleg en oefeningen tijdens een cursus of opleiding.

4.2 De opdrachtnemer voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. 

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca stelt de in rekening te brengen tarieven vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. De geldende huidige tarieven zijn te vinden op de website van het bedrijf; www.terugnaardeessentie.be

5.2 Betaling van de nota van Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca zal vooraf via bankoverschrijving of online betaling of contant ter plekke in de praktijk geschieden, voor of direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de opdrachtnemer is ontvangen.

5.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

5.5 De deelname kosten voor de trainingen, online opleidingen en webinars zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden van de desbetreffende training, opleiding of webinar.

5.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Terug Naar De Essentie/ Dierencommunicatie Bianca zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

5.7 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

5.8 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca op te schorten

 5.9 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.10 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in België geldende wettelijke rente, vermeerder met een opslag van 2%.

5.11Indien opdrachtgever jegens Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca in verzuim is, is hij verplicht Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

5.12. Cadeaubonnen gekocht voor derden voor een consult bij Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie zijn geldig tot 2 jaar na uitgifte. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van de cadeaubon zelf om de bon binnen dit tijdsbestek te gebruiken.

Artikel 6: Klachten

6.1 Eventuele klachten over de door Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca geleverde consulten, trainingen en webinars dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen dit tijdsbestek een klacht indient wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

6.2 Indien de opdrachtnemer de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de opdrachtnemer te allen tijde het recht om:

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Indien Bianca Van de Vyver op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn jegens de cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bianca Van deVyver wordt uitgekeerd.

7.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is ten allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

7.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

7.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

7.5 De cliënt vrijwaart Bianca Van de Vyver voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

7.6 Met het geven van een consult, training, opleiding of webinar of het verlenen van andere diensten aanvaardt Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca een inspanningsverplichting. Ondanks dat ten aanzien van de inhoud van de door Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca geleverde consult, training, opleiding of webinar en overige activiteiten de uiterste zorg wordt betracht, kan Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

7.7 Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, diefstal, verlies ontstaan tijdens een door Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca aangeboden diensten.

7.8 De aansprakelijkheid van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het cursusgeld of de kosten van overig cursusgeld.

7.9 Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik of niet opvolgen door opdrachtgever of enige derde van door Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca verstrekte informatie en advies, of training, opleiding of webinar.

  1. Overmacht

8.1 Indien Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht.

8.2 Duurt de overmacht 10 werkdagen of langer dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

8.3 In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid cliënt en verzekering

9.1 Het door Bianca Van de Vyver behandelen van het dier geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het dier, goederen behorende bij het dier, of schade veroorzaakt door het dier aan derden of goederen van derden.

9.2 De cliënt is jegens Bianca Van de Vyver en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.

Artikel 10 Annulering

10.1 Annuleren kan enkel via de mail: info@terugnaardeessentie.be

10.2 Tot 14 dagen voor aanvang van het consult, de training, opleiding, webinar is kosteloze annulering van deelname door de opdrachtgever mogelijk. De opdrachtgever kan zich dan, indien er plek is, kosteloos inschrijven voor dezelfde dienst op een andere datum.

10.3 Bij annulering door de opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van de kosten van het consult, de training, opleiding, webinar, in rekening gebracht.

10.4 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever bij een consult, de training, opleiding zijn de volledige kosten verschuldigd.

10.5 Restitutie van (een gedeelte van) de trainings- en opleidingskosten is enkel mogelijk als er sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Hierbij kan Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca om een bewijslast vragen van derden (arts o.i.d.).

10.6 Indien door omstandigheden een consult, opleiding, training, geen doorgang kan vinden dan zal Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca trachten binnen een termijn van 14 dagen te zorgen voor een nieuwe datum voor een vervangend consult, training, opleiding. Indien dit niet mogelijk is dan zal Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca uiteraard het deelname geld restitueren. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid van Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca is uitgesloten. Dat laatste geldt ook voor annulering van andere diensten geleverd door Terug Naar De Essentie/Dierencommunicatie Bianca

Scroll to Top